Rabbis Approvals and certificates

הרה”ג הרב שלמה מועלם שליט”א מח”ס יריעות שלמה

יקר סהדותא

הריני להודיע בשער בת רבים על ידי”ן הרב דניאל חלמיש שליט”א סופר מומחה ומגיה מוסמך מטעם מכון “יד-רפאל. מתמחה כעת בבית ההוראה כאן, בשינוי צורת האותיות בסת”ם כדי לקבל תעודת מורה-הוראה בדינים אלה. וגם ידיו רב לו בייצור בתי תפילין ועשייתם.

ואני מכירו זה כמה שנים טובות שהוא יירא שמיים בתכלית, בעל מידות טובות, נקי כפיים ובר לבב, וכל מעשיו לשם שמיים, ומשתדל בכל כוחו להוציא דבר מתוקן מתחת ידיו.

וכל מן דין סמוכו לנא.

בברכת התורה ובכבוד רב,

הצב”י שלמה מועלם ס”ט

מח”ס יריעות שלמה ג”ח

ראש המכון.

הרב הראשי לישראל הרב הגאון דוד לאו שליט”א

לכבוד הרב דניאל חלמיש שליט”א,

אחדשה”ט, לאחר שיחות עמך ולאחר שראיתי כתיבת ידך התמה ודוגמאות ממזוזות וכתבי קודש שכתבת, ומשהתרשמתי כי ממשיך אתה בקשרי הלכה עם גדולי התורה איתם התייעצת עת ניגשת ללמוד ענייני כתיבת סת”ם, הנני מאשר כי ראוי אתה לעסוק בהפצת סת”ם בעירנו, ובעז”ה לא ייצא מכשול מתחת ידך. אין בדברים משום תעודת הכשר על כל מזוזה וכל כתב קדש שנמצא ברשותך, אלא אישור על אישיות הכותב והבנתו ההלכתית בנושא.

בברכה נאמנה,

הרב דוד לאו.

הרה”צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק”ל

לכבוד הרב דניאל חלמיש שליט”א,

ברכה וכט”ס.

נא לדקדק בשתי זוגות תפילין רש”י ור”ת קטנים כדלהלן:

א. רש”י יותר גדול מר”ת, בין בראש בין ביד דבר הניכר לעין.

ב. הבתים עבודת יד ריבוע רגל וכו’ כולל הרצועות שחור שני צדדים, רוחב ניכר ושונה בין רש”י לר”ת.

ג. לולאת רצועת היד צמודה לבית שעור מעבר רצועה בלבד.

ד. הכתיבה כתב מהודר לכל הדיעות ע”פ פסקי היריעות שלמה והכוונות על פי הקול יעקב כולל הכנסה ותפירה.

ה. צביעה מיוחדת.

הרה”ג יוסף צבי רימון שליט”א

לכבוד:

קרישבסקי- חלמיש

מפעל לתפילין

ראיתי את בתי התפילין המיוצרים על ידיכם, התפעלתי מאוד מעבודתיכם הנפלאה הנעשית בהקפדה, במסירות ובהידור רב, על מנת להוציא תחת ידיכם תפילין מהודרות ביותר. התרשמתי שהנכם מקפידים להדר בכל שלב משלבי בייצור- מעיבוד העור, ריבועו ועד צביעת-הבתים המיוחדת. התפילין יוצאים תחת ידכם בדיוק מרשים ביותר, ובעבודה ידנית ומהודרת.

הרב דניאל חלמיש שליט”א, סופר ומגיה מומחה שנסמך כדת וכדין, העומד בקשר עם גדולי-תורה הבקיאים בנושא.

יהודי נעים-הליכות שכתיבתו נאה ומשובחת. חזקה עליו שכל מה שבאחריותו יצא מתוקן בכשרות ובהידור.

התרשמתי מאוד מהשיטה שלכם ליצור בתים של ראש, שהרווח שבין ארבעת הבתים ניכר לעין ממש ללא כל דבק, גם לא בחלק התחתון. זהו הידור גדול, וכל זאת באופן המושלם בתכלית, ובהדרכת גדולי-תורה. כמובן, שאין אנו מוציאים לעז חלילה על התפילין הרגילים שבהם הרווח לא ניכר (אם כי הוא קיים), וגם תפילין אלו מוגדרים כמהודרים וככשרים לכתחילה (כששאר פרטי ההלכה קיימים בהם), אולם, יש בהחלט הידור מיוחד כשאפשר לראות את הרווח, וכשדבר זה איננו פוגע בחישוב הריבוע של הבית (ויש להאריך בדברי הרמב”ם והפוסקים ואכמ”ל). התפעלתי גם מההידורים הנוספים שאתם עובדים עליהם.

יברך ה’ מעשי ידיכם שתזכו להוסיף בקודש, ותמשיכו להוציא מתחת ידיכם דבר נאה ומתוקן “ויהי נעם ד’ אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו”.

הרה”ג הרב דב ליאור רב העיר קריית ארבע-חברון

לכבוד

הרב דניאל חלמיש

השלום והברכה וכט”ס!

ראיתי את המאמר שלך וכן שמעתי מפיך אודות השיטה החדשה שגילתם ליצירת בתי תפילין של ראש ללא כל דבק ביניהם, ניכר ביניהם רוח קטן מאוד והוא מחזיק מעמד שהבתים לא מתפקרים אחד מהשני, לענ”ד זה מאוד שראוי לנהוג ולהשתמש בבתים שכאלה ללא כל צורך בדבק מועט בין הבתים כפי שזה מקובל כיום.

וישר כחך שאתה יכול לזכות את הציבור בקיום מצוות תפילין בהידור לכל השיטות.

החותם לכבוד התורה

הרב דב ליאור

רב העיר

קריית ארבע-חברון

הרב אליעזר רבינוביץ’ ראש ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה אדומים

בס”ד יום שלישי כ”ג אדר התש”ע

כש”ת הרב דניאל חלמיש שליט”א

אחדשה”ט וש”ת כיאות

הראה לי ידידי הנעלה מוהר”ר אליעזר רייף שליט”א את בתי התפילין החדשות, שהצליח כ”ת ליצור. בבית של ראש ההפרדה גמורה וניכרת היטב בין ארבעת הראשים, והוא ממש כדעת רבי (מנחות לד,ב) “שיהא ריווח ביניהן”. אמנם גם להלכה כדעת חכמים שאין צריך רווח, מ”מ “נותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת ואם אין חריצן ניכר פסולות”. והנה רבינו הגדול פסק (הל’ תפילין ג,יא): “ואם היה החריץ ניכר כדי שיהיו ארבעה ראשים נראין לכל… כשרות, ואם אין חריצן ניכר- פסולות”. הוסיף רבינו “שיהיו נראין לכל”, ומוכח שלדעתו אין זה ראוי שיהא החריץ ניכר רק למי שמסתכל מקרוב ומעיין היטב לראות את החריץ, אלא שיהא ניכר לכל גם כאשר התפלה מונחת על ראשו- יהא נראה לבני אדם העומדים אצלו או עוברים לפניו שיש כאן ארבעה ראשים. מעתה, ודאי מן הראוי שתהא הפרדה כזאת שהאויר נראה בין הבתים. אולם בדוגמה שאני ראיתי היתה ההפרדה בין הבתים כמעט מילימטר שזה רוחב לכל הפחות פי שנים של חוט או גיד, וזה נראה קצת מופרז. לפיכך לענ”ד צריך לנסות ליצור ריווח של פחות מחצי מילימטר שבכך ייראה האויר בין הבתים, אבל לא יהיו הבתים מרוחקים מדי. ואם זה ניתן לעשות, בודאי יש בזה הידור גדול במצוות תפילין, ובכך יהא כ”ת מזכה את הרבים.

בברכת חג הגאולה הבעל”ט

נחום אליעזר רבינוביץ’

הרב ברוך גיגי ראש ישיבת “הר עציון” אלון שבות

בס”ד אלול תש”ע

לכבוד הרב דניאל חלמיש,

השלום והברכה!

ברצוני להביע הערכה רבה, בשמי ובשם תלמידי הישיבה, על היענותך לשאת הרצאת דברים בישיבה, אודות תהליך ייצור התפילין. בהרצאתך זו פרסת כיד אמן, את שלבי העשייה השונים, תוך הצגה ושילוב האופנים הטכניים עם דעות ההלכה השונות והשאלות ההלכתיות המתחדשות שהזמן גרמן, שאיתן עמדת בקשר עם פוסקי דורנו. השבת על שאלות התלמידים במאור פנים, תוך גילוי בקיאות רבה והכל בלשון בהירה ובנועם הליכותיך, דבר דבור על אופניו. יישר כחך.

כהבעת תודה, אני מבקש לשלוח לך מספרי הישיבה.

בכבוד רב,

הרב ברוך גיגי

ראש הישיבה

הרה”ג רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב יעקב צ’יקוטאי

המלצה

הריני מכיר את כבוד מכובדינו היקר איש רב פעלים הרב דניאל חלמיש שליט”א מנהל מכון חלמיש לענייני סת”ם.

והינו סופר ומגיה מוסמך ע”י גדולי הסופרים והמגיהים, וכבר סמכו ע”י גדולי ישראל ידם עליו ואמרו מבורך.

ואשר ידיו רב לו במלאכת שמים זו מלאכת סת”ם בכתיבה נאה מאוד, בהידורים מיוחדים ונאים והוא בקי רגיל “חזית איש מהיר במלאכתו”.

הרב דניאל נעים הליכות, ובהסברה, ובנעימות, והליכותיו בקודש. ואהוב על הבריות.

ולי נאה לברך את כבוד הרב דניאל. יהיה רצון שיעלה מעלה מעלה בתורה וביראה. ויפוצו מעיינותיו החוצה. ויהא ד’ עמו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח להגדיל תורה ולהאדירה. ושלא תצא תקלה תחת ידו. ויתברך בכל הברכות כולם.

בברכת התורה,

הרב יעקב צ’קוטאי

הרה”ג רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב אליהו אלחרר

המלצה

התפעלתי בראותי איש זריז במלאכתו מלאכת שמים, ה”ה חלמיש שליט”א אשר הראני כת”י כתב נאה ומשובח בבחינת “זה אלי ואנוהו”.

וכבר העידו עליו ממכון סת”ם “איש מצליח”- ועוד רבנים שעמד בבחינות בהצלחה, ובודאי הוא יסוד נחוץ והכרחי לכל העוסק במלאכת קודש זו שילמד הלכות סת”ם על בורים, וכדברי בעל הקסת סופר שהיא חובה לחזור ולשנן הלכות אלו כדי שלא יצא מכשול תחת ידו ח”ו.

ואכן ידידנו היקר הרב חלמיש שליט”א התרשמתי מקרוב כי יראתו קודמת לחוכמתו אין ספק שיעשה ויצליח לזכות את הרבים בסת”ם מהודרים ללא שום חשש ופיקפוק כלל, ואני מחזק ידי המכון הנ”ל שתחת חסותם חוסים סופרים ומגיהים יראי ד’ אשר עושים מלאכת קודש זו בנאמנות ויה”ר שתזכו להגדיל ולחזק בדקי הקדושה בתי ישראל אכי”ר.

בברכת התורה

הרב אליהו אלחרר

הרב הראשי למודיעין

הרה”ג רב העיר קריית אונו הרב ד”ר רצון ערוסי

המלצה ודברי ברכה

היה בפני הרב דניאל למיש הי”ו, אשר יראתו קודמת לחכמתו, ובידו תפילין מהודר, כשיטת רבינו, לכל דבר ועיקר, ובמיוחד לגבי ההפרדה בין בית לבית.

מלבד שעמדתי על דבר כל ההידורים הרבים וההכשרים שיש בתפילין שהוא מייצר. הרי עמדתי על ידיעותיו התורניות ההלכתיות, בתחום זה, הלכה למעשה.

ולכן הנני מברכו שישקוד במפעל קודש זה, לזכות את הרבים במצווה, שהיא הסוד והיסוד לשלמותו של כל יהודי להיות כמלאך השרת, וכן למימוש ייעודו של עמינו, לקדש שם ה’ ברבים, ולביסוס זכותינו כעם קודש בארץ הקודש, עפ”י תורת הקודש.

והנני קורא לאחיי ורעיי ותלמידיי, לקנות ממנו תפילין כדי שיזכו לקיים את המצווה כהלכתה.

וה’ יהא בעזרו, ובעזר כולנו להיות עם קודש.

בברכה,

רצון ב”ר יוסף ערוסי הלוי

י

המלצת לקוח

לכל מאן דבעי
הנני מכיר את הרב דניאל חלמיש מזה מספר שנים, עוד לפני שבכלל ידעתי שהוא עוסק בענייני סת”ם. מייד מהרגע הראשון שפגשתיו היה ניכר שמדובר באדם ירא שמיים ובעל מידות טובות. לפיכך כאשר שמעתי במשך הזמן שהוא סופר מומחה בעל איכות כתיבה נדירה וכן שהבתים שהוא מייצר איכותיים במיוחד לא היה לי ספק שבבוא העת אקנה ממנו את התפילין לילדי. ברוך השם קנינו כעת כבר את הזוג השני ועוד היד נטויה בעזרת השם… אוסיף ואומר שאפילו לא ביצעתי “סקר שוק” ולא השוויתי מחירים וכד’ מרוב שאני סומך עליו בשתי ידי.
בברכה
יואב גטר
עלי

י