תקנון האתר

1. אתר “תפילין חלמיש” הינו אתר מכירות שכתובתו ברשת האינטרנט www.tfilinhalamish.co.ilWWW.tfilinhalamish.co.il והכתובת למשלוח דואר הינה d.halamish1@gmail.com

2. האתר מופעל מטעם בעל העסק אשר פרטיו הם דניאל חלמיש ת.ז./ ע.מ. 037583770 (להלן: “האתר” ו/או “העסק”).

3. האתר מציע למכירה, בין היתר, תשמישי קדושה כולל תפילין, מזוזות, ספרי תורה, מגילות, טליתות סידורים, קורסים (להלן: “המוצר/ים”). משמעות המילה “פעולה” בתקנון זה הינה: רכישת מוצר המוצע באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.

5. תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר (להלן: “מזמין” ו/או “מבצע פעולה”). לגבי תקנון זה יחולו הוראות הקוגנטיות שבחוק הגנת הצרכן. 

6. על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין האתר.

7. רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם כשברשותו:

א. כרטיס אשראי על שמו, תקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין.

ב. תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.

8. עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל מהמלאי ועקב טעות ו/או תקלה, הוזמן אותו מוצר בטרם נרשמה הודעה על כך שהמוצר אזל מהמלאי. 

האתר אינו מחויב ואינו אחראי להמשך אספקה במקרה בו אזל פריט מהמלאי, וככל וכבר בוצע תשלום עבור פריט כזה והוא לא סופק, יושב התשלום למזמין.

9. נוהלי הטיפול במשלוחים יהיו כמפורט בתקנון המשלוחים של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

10. במידה ויחול שינוי בשיעור המס החל על מוצר ו/או שירות בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה רשאי האתר להודיע ולבטל את העסקה.

11. המזמין יהיה רשאי לבטל קניה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר באמצעות מסירת הודעה על כך לבעל האתר ובכפוף להחזרת המוצר באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם האתר.

לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני האתר, או לחילופין, לבקש מהאתר שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לאתר על חשבונו של מבצע הפעולה.

לאחר שהוסכם על ביטול הקניה, יוחזר המוצר באריזתו לכתובת אשר תימסר למזמין, ולאחר קבלת המוצר יזוכה המזמין בסכום ששילם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח ו/או בניכוי הוצאה שנוצרה בקשר להחזרת המוצר ו/או בניכוי בגין החזרת המוצר שלא באריזתו המקורית ו/או בגין החזרתו שלא כפי הנדרש.

12. במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת מוצר – אם כבר סופק המוצר למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני האתר או חובת מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני האתר. גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת האתר הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה ו/או בשל ביטולה.

13. האתר נותן אחריות למוצרים הנמכרים באתר כדלהלן: 

אם תימצא בעיית כשרות בתפילין ו/או מזוזה ו/או מגילה – האתר יחליף את המוצר. 

אם ימצא פסול במקור (כלומר חסרות ויתרות, או מוחלפות) – האתר יתקן את הפסול. במידה ומדובר בפסול כאמור שאינו ניתן לתיקון – האתר יחליף את המוצר.

אין אחריות לבלאי ואין אחריות לנזק ו/או לפסול הנגרם ללא תלות באתר ו/או הנגרם בשל אחזקה ו/או שימוש לא תקינים, כגון העמדת המוצר במקום רטוב או לח ו/או במקום חם מאוד כגון בתוך מכונית וכו’. 

אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

14. האתר אינו אחראי ולא יהיו אחראי בכל מקרה של תלונה ו/או טענה מצד מבצע פעולה הנובעת ו/או העלולה לנבוע מחוסר התאמה ו/או אי דיוקים בין תיאור המוצר בדף המוצר, לבין המוצר שנתקבל אצל מבצע הפעולה. 

כמו כן, לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, וכו’. 

האתר יעשה כמיטב יכולתו להחליף את המוצר באם קרתה תקלה כאמור.

15. כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש למסור פרטים שונים. אם יתברר שנתונים של המזמין שגויים ו/או מוטעים, ובגין כך יוחזר הפריט שהוזמן, יחויב המזמין בדמי טיפול ומשלוח. מסירת נתונים כוזבים אסורה בהחלט, ומהווה עבירה פלילית. האתר יהיה רשאי לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, לגביה מסר מבצע הפעולה פרטים כוזבים או חלקיים.

אם מסר מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי האתר להבטיח שהמוצר יגיע למבצע הפעולה. במקרה שהמוצר יוחזר לאתר, עקב פרטים מוטעים שמסר מבצע הפעולה יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

16. תנאי מוקדם לתוקף הפעולה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגבי תשלום הסכום עבורה.

17. מבצע הפעולה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם בשל כך שהוא מסר כתובת דואר אלקטרוני שגויה ו/או לא תקינה.

18. רק לאחר שיתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. הליכי אספקת המוצר שהוזמן יחלו רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי.

19. האתר אינו אחראי לתקלה ו/או שיבוש בקליטת ההזמנה ו/או עיבודה, במקרה כאמור, על מבצע הפעולה לפנות ישירות אל בעל האתר באמצעות הטלפון.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור מוצר, מחירו ו/או כל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

20. האתר יהיה רשאי לשלוח אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים ו/או עניינים אחרים לרבות פרסומות מגופים מסחריים וכו’. 

אם מבצע פעולה אינו מעוניין בכך יהיה עליו ליידע על כך את האתר. מבצע הפעולה יודע ומסכים שהאתר רשאי למסור את הפרטים שימסרו על ידי מבצע פעולה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים.

21. מבצע הפעולה מודע לכך שלא ניתן לשלול באופן מוחלט שיבושים ו/או חדירה לאתר ו/או פגיעה אפשרית בפרטיות משתמשי האתר. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או נגד מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר בין היתר מחדירה כאמור.

האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינו מתחייב שהוא יינתן כסדרו בלא הפסקות, ואינו מתחייב שהוא יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העסק, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל האתר, ו/או מי מטעמו.

22. מבצע הפעולה רשאי להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם האתר. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני האתר, או לחילופין, לבקש מהעסק שישלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו לעסק על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר ביצוע החלפת המוצר יזוכה ו/או יחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי).

23. במידה ומוצר שנשלח למבצע הפעולה פגום בעת קבלתו, על מבצע הפעולה להודיע על כך לאתר מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו פגום, האתר שומר לעצמו את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון האתר, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לאתר. אם סרב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהאתר קבע כי המוצר אכן פגום.

24. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א -1981. על-פי סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה המוצר יוצר במיוחד עבורו (“טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.)

25. בכל מקרה לא יחול על האתר ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש באתר, ו/או באספקתם ו/או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

26. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (as is). ואין ולא תהיה למבצע פעולה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו לרבות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה. להסר ספק, האתר רשאי מעת לעת לשנות את המחירים המפורסמים באתר.

27. הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ו/או על כל עניין בקשר לתקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

28. המזמין מתחייב לשלם את התשלום עבור המוצר בהתאם למחיר המפורט באתר.